Όροι χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει και να ελέγξει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας και σε περίπτωση που δεν τους αποδέχεται οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση ή επεξεργασία.  Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (αρχεία, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά κτλ) της Ιστοσελίδας μας.

Η ομάδα μας «Liakos Architects» έχει κάθε δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ενώ ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για ενδεχόμενες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας ακόμη και μετά τις όποιες μεταβολές των όρων χρήσης ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Σε περίπτωση μη αποδοχής των μεταβληθέντων όρων ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση/περιήγηση της ιστοσελίδας μας.

Η ομάδα μας «Liakos Architects» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί ότι όσα προβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο της Ιστοσελίδας μας είναι ορθά και αληθή, χωρίς ωστόσο να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία και την πληρότητα αυτών ή για τυχόν σφάλματα, λάθη ή μη επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών. Οτιδήποτε τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη μέσω της Ιστοσελίδας μας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άμεσα ή έμμεσα παρότρυνση ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Αντιθέτως, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη/επισκέπτη η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών καθώς και στην ελεύθερη βούλησή του σε ποιες πράξεις θα προβεί, ενώ η ομάδα μας ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας οφείλει να ακολουθεί τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας και να πράττει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη αποφεύγοντας κάθε κακή και αθέμιτη πράξη που μπορεί να προκαλέσει ζημία ή βλάβη στη λειτουργία του ιστοτόπου μας ή να προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η ομάδα μας «Liakos Architects» σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για απαιτήσεις ή κυρώσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από χρήστες/επισκέπτες ή τρίτους, καθώς και για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να προκληθεί είτε σε χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας μας  είτε σε τρίτους από μέσα που σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη δυσλειτουργία ή με τη χρήση του ιστοτόπου μας ή με τις παρεχόμενες πληροφορίες ή με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που συνήθως προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας. Η τυχόν προκληθείσα ζημία ενδέχεται να σχετίζεται και με παρεμβάσεις τρίτων προσώπων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας. Η ομάδα μας «Liakos Architects» και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας, χωρίς ωστόσο  να εξασφαλίζει ότι δε θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας του διακομιστή, λάθη, ιοί και άλλες συναφείς αστοχίες. Η ομάδα μας «Liakos Architects» και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε καταστροφή (άμεση, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη) μπορεί να προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, συνεργατών και φορέων καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον πηγαίο κώδικα που ανήκει στην εταιρία δημιουργίας της ιστοσελίδας μας), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κτλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ομάδας μας «Liakos Architects» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Συνεπώς, όλα τα παραπάνω παρέχονται για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά όλων των δικαιωμάτων  πνευματικής ιδιοκτησίας (ή συναφών με αυτήν) του δημιουργού και τα οποία ισχύουν για το αυθεντικό προϊόν. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή, αναπαραγωγή, δημόσια έκθεση, μεταφόρτωση, διανομή και εν γένει οποιαδήποτε χρήση του υλικού της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Μοναδική εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω αποτελεί η απλή αποθήκευση ενός αντιγράφου μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, σε απλό προσωπικό Η/Υ αποκλειστικά για προσωπική χρήση του επισκέπτη/χρήστη και όχι για εμπορική ή δημόσια χρήση, υπό την προϋπόθεση ένδειξης της προέλευσης του υλικού από τον ιστότοπό μας και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.

Τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας και φέρουν το λογότυπο άλλων φορέων, εταιρειών και εν γένει συνεργατών μας αποτελούν δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικής τους.